Povezujemo vodovode: vodovod Zabukovje in vodovod Sevnica na odseku Metni Vrh─Drožanje

Eden izmed ciljev projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica« je tudi izboljšanje hidravličnih vodovodnih sistemov Zabukovje in Sevnica.

Vodovodni sistem Zabukovje je bil skupaj s sistemskim vodohranom Pokojnik zgrajen v sklopu projekta »Rehabilitacije in izgradnje vodovodnih sistemov v občini Sevnica« v letu 2013.  V obdobju od izgradnje do danes je bil vodovodni sistem močno razširjen, najbolj v smeri povezave z vodooskrbnim sistemom Sevnica. Vodovod Zabukovje je v precejšnji meri nadomestil črpanje vode v višje ležeče predele na območju krajev Podvrh in Vranje. V Zabukovju je bil tudi zgrajen jašek z odcepom za smer Metni Vrh proti Drožanju, cevovod pa je bil zgrajen do odcepa za naselje Meniški vrh. 

V projektu je predvidena izgradnja cevovoda z nadaljevanjem proti vzhodu, torej proti naseljem Metni Vrh in Drožanje v dolžini 6 kilometrov. Vodovodni sistem Zabukovje bo tako v naselju Drožanje povezan z vodooskrbnim sistemom Sevnica, hkrati pa bo urejena tudi povezava z dvema vodohranoma, Sv. Rok in Kozja gora. Na novo povezavo se bodo lahko priključila gospodinjstva v naseljih Padež, Zlaka, Metni Vrh, Komen in Šetenje. 

Javni vodovod Sevnica s pitno vodo oskrbuje mesto Sevnica ter naselja Pečje, Žurkov dol, Orešje, Metni Vrh, Orehovo, Vranje, Podvrh, Lončarjev dol, Žigarski Vrh, Stržišče, Mrzlo Planino, Zabukovje ter del naselij Ledina in Log. Sistem koristi 5.893 uporabnikov preko 1.542 hišnih priključkov ter 243 priključkov za gospodarske in storitvene dejavnosti. V vodovodni sistem Sevnica je vključenih 6 vodnih virov, 10 vodohranov, 6 prečrpališč in 2 raztežilnika. Objekti so med seboj povezani s cevovodom v skupni dolžini okoli 142 kilometrov. 

Javni vodovod Zabukovje je sestavni del vodooskrbnega sistema Sevnica. Vodovod koristi površinske vodne vire na območjih Podskalice.

V sklopu projekta bo realizirana povezava višje ležečega območja nas Sv. Rokom, ki je del vodooskrbnega sistema Sevnica, z vodovodom Zabukovje. Zgrajen bo tudi novi vodni vir, t.i., Podskalica III, ki je del 7. sklopa projekta Hidravlične izboljšave v občini Sevnica. Tako bo na tem območju voda zajeta iz treh vodnih virov – Podskalica I, Podskalica II in Podskalica III – dosegala izdatnost med 7 in 10 litri na sekundo. 

Tako bo ustrezno zagotovljena kakovostna pitna voda iz območja Podskalice za celotni vodovodni sistem Sevnica.