Povezujemo vodovode: vodovod Sevnica in vodovod Primož na odseku Log─Orle

V sklopu projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica« bo urejena povezava med vodovodoma Sevnica in Primož na odseku Log–Orle na način, da bo mogoče ob povečani porabi ali v primeru izpadov vodnih virov za vodovod Primož del vode mogoče zagotoviti iz vodovodnega sistema Sevnica.

Javni vodovod Primož je vodovodni sistem, ki se v zadnjem obdobju nenehno širi in razvija. Na sistemu sta dva vodna vira in sicer vrtina P-1 na območju naselja Primož in vrtina VI-2/05 na območju Studenca. Sistem sestavlja 6 vodohranov in eno prečrpališče. Povezan je z 24.500 metri primarnega in sekundarnega cevovoda.

Sistem oskrbuje 611 hišnih priključkov in 4 enote v gospodarski oziroma storitveni dejavnosti.

Javni vodovod Primož s pitno vodo oskrbuje naselja Primož, Studenec, Ponikve, Hudo Brezje, Rovišče, Gornje Impolje, Dolnje Impolje, Gornje Orle, Dolnje Orle, Mala Hubajnica, Velika Hubajnica, Osredek pri Hubajnici, Preska, Konjsko, Arto, Dedna gora, Rogačice, Češnjice ter del Brezja in Zavratca.

Vodooskrbni sistem Primož se je v zadnjem desetletju zelo razširil. Potrebe po vodi so se zelo povečale. Hkrati je na tem vodovodnem sistemu v preteklosti že prišlo do izpada in sicer zaradi snegoloma v letu 2013.

 

Z navezavo vodovoda Primož na vodovod Sevnica se bo povečala varnost oskrbe s pitno vodo za prebivalce 19 naselij na desnem bregu reke Save.