O projektu

Hidravlične izboljšave v občini Sevnica

Glavni cilj in namen projekta je povezati vodooskrbne sisteme levega in desnega brega reke Save na način, da bo mogoče ob povečani porabi vode oziroma v primeru izpadov vodnih virov iz območja desnega brega reke del vode zagotoviti iz območja levega brega reke, torej vodooskrbnega sistema Sevnica.

Namen in cilj je tudi povezati višjeležeče vodne vire Podskalice in mesto Sevnica z višjeležečimi deli Drožanja in svetega Roka, kamor se sedaj voda prečrpava. Cilj je hidravlična optimizacija vodooskrbe, ki bo zagotovljena z izgradnjo vodohranov. Pomembni del projekta je tudi ta, da se na tistih območjih, kjer je že sedaj vidna občasna ali stalna potreba za nemoteno oskrbovanje, zagotovi pitna voda. Z investicijami na posameznih odsekih vodovodnih sistemov je cilj doseči zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo in zaščito vodnih virov pred vplivi onesnaževanja na način, ki bo stroškovno, okoljsko in tehnično učinkovit.